ធ្វើម៉េចមាន?

❗️តើអ្វីជាគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក?❗️ក្រៅពីគោលដ...

ដោយ ៖ Sem Sovanarith

មូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ទីចាប់ផ្តើមដ៏ត្រឹមត្រូវសំរាប់ការយល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត...

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy

ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល

ហេតុអ្វីអ្នកជំពាក់បំណុលធម្មតា ឈានទៅកំរិតវ័ណ្ឌក❓ជា...

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy

អាថ៌កំបាំងផែនការណ៍អ្នកមាន

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy

បង្វឹកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ចិត្តសាស្ត្រ ក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ ដោយបើលុយតិច...

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ ក្នុងជីវិត ការងារ និងអាជីវកម្ម។

ដោយ ៖ Siev Sophal Academy