មូលដ្ឋានគ្រឹះចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

ទីចាប់ផ្តើមដ៏ត្រឹមត្រូវសំរាប់ការយល់ដឹងពីចិត្តសាស្ត្ររបស់លុយ


ការវាយតំលៃ

2.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
100%
0%
0%