បង្វឹកភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

ចិត្តសាស្ត្រ ក្នុងការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ ដោយបើលុយតិចតួចបំផុត

    • ចិត្តសាស្ត្រទីផ្សារអចលនទ្រព្យ

    • ទិញលក់ ទោះជាស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយ

    • របៀបប្រមូលទុន និងរបៀបស្វែងរកដៃគូវិនិយោគអចលនទ្រព្យ

    • ក្លាយជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្រៅផ្លូវការអាជីព


កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

4.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

100%
0%
0%
0%
0%