ជំពូក

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ

គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ ក្នុងជីវិត ការងារ និងអាជីវកម្ម។
លោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖

    • រកឃើញគោលបំណងពីអ្វីដែលលោកអ្នកកំពុងធ្វើ

    • ចេះពីវិធីប្តូរផ្លូវទៅរកជោគជ័យថ្មី

    • ចាប់ផ្តើមជាថ្មីដ៏ត្រឹមត្រូវ និងមានលទ្ធផល

    • ប្រើសក្តានុពលថ្មី ទៅរកភាពជោគជ័យ

    • រកចំណូលពីកំរៃជើងសារ ពីការលក់អចលនទ្រព្យ


មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖

ជំពូកទី១៖ គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ ផ្នែកទី១

    • ភាគទី ១

    • ភាគទី ២

    • ភាគទី ៣

ជំពូកទី២៖ គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យ ផ្នែកទី២

    • ភាគទី ៤

    • ភាគទី ៥

    • ភាគទី ៦

    • ភាគទី ៧

បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផល

➡️ ថ្ងៃនេះផ្តល់ជូនពិសេស $199.00 -> $99.00 (99 ដុល្លា)

តម្រូវការវគ្គសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%