ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល

ហេតុអ្វីអ្នកជំពាក់បំណុលធម្មតា ឈានទៅកំរិតវ័ណ្ឌក❓
ជាប់គាំងបំណុល ប្រឹងរកលុយមកសងគេគឺ "ត្រឹមត្រូវ" តែមិនមែនទៅខ្ចីលុយអ្នកក្រោយ មកសងអ្នកមុនទេ។

ធ្វើបែបនេះ សំពាធវិបត្តិនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ ហើយក្នុងពេលដ៏ខ្លីអ្នកនឹងជាប់គាំងរើខ្លួនលែងរួច។


ចឹងតើអ្វីជាយន្តការណ៍ត្រឹមត្រូវក្នុងដំណើរស្រាយចំណងបំណុលនេះ?អ្នកនឹងរកឃើញ៖

    ✅ ឬសគល់នៃបញ្ហានៃបំណុលអាក្រក់

    ✅ គំនិតថ្មី ក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចាកចេញពីបំណុល

    ✅ គំនិតដែលធ្វើអោយម្ចាស់បំណុលត្រជាក់ចិត្ត ហើយខ្ចីលុយថែម ទោះជាមិនទាន់បានសងលុយបំណុលចាស់ក៏ដោយ
    ✅ យុទ្ធសាស្ត្របង្កើត និងបង្កើនចំណូល

    ✅ ចិត្តសាស្រ្តផ្សេងៗ ថ្មីៗ ជាច្រើន

    ✅ សេរីភាពពីបំណុល

    ✅ អាចចាប់ផ្តើមសារជាថ្មីដោយស្រស់ថ្លា

    ✅ យល់ពីគន្លឹះចាកចេញពីបំណុលដោយម្ចាស់បំណុលមិនខឹង ឈ្នះ ឈ្នះ ឈ្នះ

    ✅ បំបាត់ភាពភ័យខ្លាច ពីការប្រមាថមើលងាយ

    ✅ ស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនឯងច្បាស់ ទោះជំពាក់លុយគេច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយ

មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖

    ជំពូកទី១៖ ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុលថ្មី ដោយមិនបាច់ប្រើលុយ ភាគ១
         • ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល ភាគ 1/5
         • ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល ភាគ 2/5

         • ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល ភាគ 3/5

    ជំពូកទី២៖ ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុលថ្មី ដោយមិនបាច់ប្រើលុយ ភាគ២
         • ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល ភាគ 4/5

    ជំពូកទី៣៖ ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុលថ្មី ដោយមិនបាច់ប្រើលុយ ភាគ៣
         • ចិត្តសាស្រ្តដោះស្រាយបំណុល ភាគ 5/5

    ជំពូកទី៤៖ ចិត្តសាស្រ្តចាកចេញពីទាសកបំណុល
         • ចិត្តសាស្រ្តរំដោះពីទាសកបំណុល
         • វិធីចាប់ស្វានៅអាហ្រ្វិក

    ជំពូកទី៥៖ ដំណោះស្រាយបំណុលជាក់ស្តែង
            • ដំណោះស្រាយបំណុល ករណីមានទ្រព្យខ្លះ
          ដំណោះស្រាយបំណុល ករណីគ្មានទ្រព្យសោះ

បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផលតម្រូវការវគ្គសិក្សា

ការវាយតំលៃ

4.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

66.5%
11%
22%
0%
0%