ធ្វើម៉េចមាន?

❗️តើអ្វីជាគោលបំណងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក?

❗️ក្រៅពីគោលដៅ និងក្តីសុបិន្ត តើអ្វីជាបេសកកម្មពិតប្រាកដរបស់អ្នក?

❗️តើធ្វើម៉េចអាចរស់នៅពេញដោយអំណរ និងក្តីសង្ឃឹមដ៏ពេញលេញបាន?...

➡️ តើលោកអ្នកជោគជ័យដោយសារកំលាំងកំហឹងគុំកួន🔥 រឺ ដោយអំណរ🥰?

 

⭐️តើមានអ្វីនៅពីក្រោយ ការផ្លាស់ប្តូរ ការផ្លាស់ប្រែ ទុក្ខលំបាក ក្តីសង្ឃឹម អំណរ ភាពរីករាយ សន្ថិភាព?

វីដេអូមេរៀននេះ គឺជាមេរៀនជីវិតជាក់ស្តែងត្រង់ចំនុចរបត់នៃ "ការផ្លាស់ប្រែជីវិតផ្ទាល់របស់លោក សៀវ សុផល" បន្ទាប់ពីលោកបានរកឃើញសេចក្តីពិតរបស់ជីវិតមនុស្ស និងរបស់លោកផ្ទាល់។


វីដេអូ "ធ្វើម៉េចមាន?" ជាវីដេអូដ៏សាមញ្ញ

តែបានផ្តល់ក្តីសង្ឃឹម និងការផ្លាស់ប្រែជីវិត ដល់អ្នកទស្សនាជាង 8,000នាក់ រួចហើយ។


ចាប់ផ្តើមឥឡូវនេះ! អ្នកអាចមិនមានអ្វីខាត តែលោកអ្នកមានពេញមួយជីវិតដែលនៅសល់ ដើម្បីទទួលជ័យជំនះ!

មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖

❄︎ ជំពូកទី១៖ ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ១៖
    • វគ្គ១ ភាគ១
    • វគ្គ១ ភាគ២
    • វគ្គ១ ភាគ៣
    • វគ្គ១ ភាគ៤
    • វគ្គ១ ភាគ៥

❄︎ ជំពូកទី២៖ ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ២៖
    • វគ្គ២ ភាគ១
    • វគ្គ២ ភាគ២
    • វគ្គ២ ភាគ៣
    • វគ្គ២ ភាគ៤

❄︎ ជំពូកទី៣៖ ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ៣៖
    • វគ្គ៣ ភាគ១
    • វគ្គ៣ ភាគ២
    • វគ្គ៣ ភាគ៣

❄︎ ជំពូកទី៤៖ ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ៤៖
    • វគ្គ៤ ភាគ១
    • វគ្គ៤ ភាគ២
    • វគ្គ៤ ភាគ៣
    • វគ្គ៤ ភាគ៤
    • វគ្គ៤ ភាគ៥
    • វគ្គ៤ ភាគ៦
    • វគ្គ៤ ភាគ៧

❄︎ ជំពូកទី៥៖ ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ៥៖
    • វគ្គ៥ ភាគ១
    • វគ្គ៥ ភាគ២
    • វគ្គ៥ ភាគ៣

❄︎ ជំពូកទី៦៖ ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ៦៖
    • វគ្គ ៦ ចប់

❄︎ ជំពូកទី៧៖ អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិត និងជំនួញ
    • អាថ៌កំបាំងជោគជ័យក្នុងជីវិត និងជំនួញ
    • បីជំហ៊ានគ្រប់គ្រងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន
    • អ្វីជាកម្មវិធីបង្វឹក អចលនទ្រព្យ និង បំណុល
    • បើកភ្នែកទី៣ ភាគ១
    • បើកភ្នែកទី៣ ភាគ២
    • គំនិត ១លានដុល្លា
    • វិធីសាស្ត្រប្រមូលទុនសំរាប់គំនិត ១លានដុល្លា

❄︎ ជំពូកទី៨៖ អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ
    • អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ ភាគ១
    • អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ ភាគ២
    • អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ ភាគ៣
    • អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ ភាគ៤
     អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ ភាគ៥
    • អាថ៌កំបាំងបង្កើនទ្រព្យ ភាគ៦


បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផល

❗️ថ្ងៃនេះផ្តល់ជូនពិសេស

$99 -> $19
ការវាយតំលៃ

4.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

80%
10%
3.5%
0%
6.5%