អ្នកមានធ្វើអ្វីខ្លះ?

បន្ទាប់ពីដឹងការគិត និងចំណេះដឹងរបស់អ្នកមានហើយ តើអ្នកមាន និងអ្នកជោគជ័យធ្វើអ្វីខ្លះ?