អ្នកមានគិតពីអ្វី?

អ្វីដែលអ្នកក្រ និងអ្នកកណ្តាលគិតផ្ទុយពីអ្នកមាន។