ចិត្តសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអាជីវកម្ម

មធ្យោបាយគៀងគរទុនដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព...


លោកអ្នកនឹងបានដឹងអំពី៖

  1. គោលការណ៍និងយន្តការក្នុងការប្រើប្រាស់ភាពឆ្លាតវៃហិរញ្ញវត្ថុ
  2. មធ្យោបាយគៀងគរទុនដោយសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាព
  3. យល់អំពីរបៀបទិញ និងលក់ក្រុមហ៊ុន
  4. ផ្នត់គំនិតទីផ្សារជោគជ័យសំរាប់អាជីវកម្ម
  5. ការបង្កើតប្លង់ជោគជ័យហិរញ្ញវត្ថុបុគ្គល
  6. របៀបវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ ដោយមិនប្រើលុយខ្លួនឯង

តម្រូវការវគ្គសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%