សេចក្តីណែនាំ និង ស្វាគមន៍

ក្នុងវីដេអូខាងក្រោមនេះ លោកគ្រូ សៀវ សុផល មានមតិស្វាគមន៍ដោយផ្ទាល់សម្រាប់លោកអ្នកដែលបានមកចូលរួមកម្មវិធីបង្វឹកអនឡាញនេះ។