ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន

កម្មវិធីបង្វឹកអនឡាញ ដែលដឹកនាំអ្នករកឃើញសមត្ថភាពពិតរបស់ខ្លួនពីក្នុងចេញមកក្រៅ។

"មិនថាអ្នកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអ្វី ជោគជ័យ រឺ បរាជ័យកំរិតណា...

...កម្មវិធីនេះនឹងជួយអ្នកអោយឡើងទៅកំរិតមួយថ្មី!


តាមរយៈបទពិសោធន៍ជីវិតជាក់ស្តែង ដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់

តាំងពីធ្វើជាអ្នកបកប្រែ រហូតក្លាយជាអ្នកជំនួញ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងគ្រូបង្វឹកដ៏ល្បីម្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។


ចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ទាំងនេះ

ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ទាំងស្រុងទៅជា

កម្មវិធីបង្វឹកអនឡាញ "ជ្រើសរើសធ្វើជាអ្នកមាន"

ដើម្បីអោយមេរៀនជីវិតទាំងនេះ៖

✅ អាចបញ្ចូនបន្តបាន

✅ ងាយស្រួលយល់ និង

✅ អាចប្រើប្រាស់បានក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង"

~សៀវ សុផល


សូមស្វាគមន៍មកកម្មវិធីបង្វឹកផ្លាស់ប្រែជីវិត 👆អ្នកនឹងរកឃើញ៖

✅ អាថ៌កំបាំងទៅរកភាពជោគជ័យ

✅ អាថ៌កំបាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន

✅ អាថ៌កំបាំងក្នុងការផ្លាស់ប្រែជីវិតអ្នកផ្ទាល់


លោកអ្នកនឹងទទួលបាន៖

✅ បង្កើតភាពវ័យឆ្លាតខាងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ

 ចំណេះដឹងធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់លុយ

 ដោះស្រាយបំណុលអាក្រក់ និងបង្កើនបំណុលល្អ

 ជោគជ័យក្នុងជំនួញ និងការបង្កើតមុខជំនួញ

 ជោគជ័យក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រើដើមទុនតិច


មេរៀនវគ្គបង្វឹកទាំង ២៥ជំពូក រួមមាន៖

    ❄︎ ជំពូកទី១៖ សេចក្តីណែនាំ និងស្វាគមន៍

    ❄︎ ជំពូកទី២៖ មុនធ្វើអ្វីមួយ ត្រូវធ្វើអ្វីមួយសិន

    ❄︎ ជំពូកទី៣៖ ក្តីសុបិន្ត និងគោលដៅ

    ❄︎ ជំពូកទី៤៖ ផ្ទាំងក្តីសុបិន្ត (Dream Board)

    ❄︎ ជំពូកទី៥៖ រូបមន្ត ៦ជំហ៊ាន

    ❄︎ ជំពូកទី៦៖ ធ្វើម៉េចមាន?

    ❄︎ ជំពូកទី៧៖ អាថ៌កំបាំងរបស់អ្នកមាន

    ❄︎ ជំពូកទី៨៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគ១

    ❄︎ ជំពូកទី៩៖ អ្នកមានស្គាល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន

    ❄︎ ជំពូកទី១០៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគ២

    ❄︎ ជំពូកទី១១៖ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា

    ❄︎ ជំពូកទី១២៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគ៣

    ❄︎ ជំពូកទី១៣៖ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ ភាគ៤

    ❄︎ ជំពូកទី១៤៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ

    ❄︎ ជំពូកទី១៥៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "ផ្នត់គំនិត"

    ❄︎ ជំពូកទី១៦៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "សារ"

    ❄︎ ជំពូកទី១៧៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "យាន្ត"

    ❄︎ ជំពូកទី១៨៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "បង្កើនទីផ្សារ"

    ❄︎ ជំពូកទី១៩៖ សេដ្ឋីទីផ្សារ "សរសេរអត្ថបទទីផ្សារលានដុល្លា"

    ❄︎ ជំពូកទី២០៖ កូនសោរឆ្ពោះទៅរកភាពជោគជ័យ

    ❄︎ ជំពូកទី២១៖ សារពីលោកគ្រូ សៀវ សុផល

    ❄︎ ជំពូកទី២២៖ ដំណោះស្រាយបំណុល

    ❄︎ ជំពូកទី២៣៖ ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យក្រៅផ្លូវការអាជីព

    ❄︎ ជំពូកទី២៤៖ គន្លឹះទៅភាពជោគជ័យថ្មី

    ❄︎ ជំពូកទី២៥៖ ច្បាប់លុយថ្មី


➡️ ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ!
តម្រូវការវគ្គសិក្សា

ការវាយតំលៃ

5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

86.5%
13.5%
0%
0%
0%