រៀបចំខ្លួនសំរាប់ឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ


សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៌សិក្សាបន្ថែម។ សូមចុចពាក្យ "ទិញវគ្គសិក្សា" ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធចូលសិក្សាវីដេអូនេះពេញលេញ និងជារៀងរហូត។