ឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

❗️អ្វីជាឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ?

 

❗️ហេតុអ្វីមនុស្សមិនទទួលបានអ្វីដែលគេចង់បាន?

 

❗️អ្វីជាភាពជោគជ័យរបស់អ្នក?...

 

មានអ្វីដែលកំពុងតែរារាំងអ្នកចេញឆ្ងាយពីជោគវាសនារបស់ខ្លួន... ដោយអ្នកមិនដឹង... ហើយបានធ្វើអោយអ្នកមិនសម្រេចអ្វីដែលបានប្រាថ្នា?

 

💪 ដកចេញរាល់ទាំងរបាំង ហើយធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់អ្នកឡើងវិញ។


វីដេអូ "ឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ" ទើបចេញថ្មីឆ្នាំ២០២០
សកម្មភាពសង្ខេប👆


មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖


ជំពូកទី១៖ សេចក្តីផ្តើម

ជំពូកទី២៖ រៀបចំខ្លួនសំរាប់ឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

    ២.១ អ្វីជាឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ?
    ២.២ ហេតុអ្វីមនុស្សមិនទទួលបានអ្វីដែលគេចង់បាន?
    ២.៣ អ្វីជាភាពជោគជ័យរបស់អ្នក?
    ២. តើអ្នកវង្វេងផ្លូវមែនទេ?
    ២.៥ តើរកផ្លូវឃើញដោយរបៀបណា?
    ២.៦ ធ្វើម៉េចកុំអោយវង្វេងទៀត?
    ២.៧ អ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងភាពពិត រឺ ក្លែងក្លាយ?
    ២.៨ ស្គាល់ពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុពិតរបស់ខ្លួនឯង
    ២.៩ រៀនរបៀបទទួលជំនួយដ៏ត្រឹមត្រូវ
    ២.១០ វិធីសាមញ្ញ គ្រប់គ្រងការគិត និងអារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃ
    ២.១១ ផ្លាស់ប្រែ រឺ ផ្លាស់ប្តូរ?
    ២.១២ រកនិមិត្តអោយឃើញ មុនធ្វើអ្វីទាំងអស់?
    ២.១៣ គំរូសុបិន្តនិមិត្តរបស់ខ្ញុំ
    ២.១៤ គោលការណ៍ពីក្រោយការកំណត់គោលដៅ
    ២.១៥ គោលការណ៍ដែលនាំអោយគោលដៅគ្មានប្រយោជន៍
    ២.១៦ ការសងសឹកជាកិច្ចការរបស់អ្នកណា?
    ២.១៧ កាលនៅក្រស្រួល គ្រាន់តែមានចាប់ផ្តើមវេទនា
    ២.១៨ តើចង់បានអ្វីពិតប្រាកដ?
    ២.១៩ ស្វែងរកប្រភពលុយដែលគ្មានដែនកំណត់


ជំពូកទី៣៖ ចាប់ផ្តើមដំណើរទៅកាន់ឯករាជ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ

   ៣.១ ចាប់ផ្តើមដោយធ្វើទីផ្សារ
    ៣.២ គោលការណ៍ទៅកាន់អាជីវកម្ម ទី១
    ៣.៣ រូបភាពរបស់សេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុ
    ៣.៤ គោលបំណងហិរញ្ញវត្ថុទាំង៣ ដែលធ្វើអោយអ្នកមាន
    ៣.៥ ជំហ៊ានបន្តបន្ទាប់ពីក្រោយអាជីវកម្ម
    ៣.៦ គិតរូបភាពអាជីវកម្មអ្នកទុកមុន
    ៣.៧ គោលការណ៍ទៅកាន់អាជីវកម្ម ទី២
    ៣.៨ ជំហ៊ានទាំង៣ ដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្ម
    ៣.៩ ផ្នែកទាំង៣ នៃគ្រប់អាជីវកម្ម
    ៣.១០ ផ្នែកតែ១ ដែលកំណត់វាសនាអាជីវកម្មទាំងស្រុង
    ៣.១១ ភាពអស្ចារ្យនឹងមិនកើតឡើង បើខ្វះចំនុចនេះ

បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផល

➡️ ថ្ងៃនេះផ្តល់ជូនពិសេស $299.00 -> $99.00

តម្រូវការវគ្គសិក្សា

ការវាយតំលៃ

5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

100%
0%
0%
0%
0%