ធ្វើម៉េចមាន វគ្គ2

*បំរាម❗️ករណីចង់ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដោយធ្វើការប្រមូលទុនពីមនុស្សច្រើន សូមស្វែងរកការប្រឹក្សាពីអ្នកជំនាញ និងផ្នែកច្បាប់អោយបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងធ្វើសកម្មភាពណាមួយ។ សូមប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ជាមួយ គណកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា វេបសាយ www.secc.gov.kh លេខទូរស័ព្ទ 023 885 611។


សូមថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៌សិក្សាបន្ថែម។ សូមចុចពាក្យ "ទិញវគ្គសិក្សា" ដើម្បីទទួលបានសិទ្ធចូលសិក្សាវីដេអូនេះពេញលេញ និងជារៀងរហូត។