វិជ្ជា និងបច្ចេកទេសគ្រឿងអលង្ការ

វិជ្ជា និងបច្ចេកទេសគ្រឿងអលង្ការ ដោយគ្រូជំនាញ ជាង២៥ឆ្នាំ។ តម្លៃ និងគុណតម្លៃនៃវិជ្ជាផ្នែកគ្រឿងអលង្ការ ដែលជាមរតករបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើង ដោយផ្សារភ្ជាប់ការពិសោធន៍ និងការស្រាវជ្រាវ។ វគ្គវិជ្ជា និងបច្ចេកទេសគ្រឿងអលង្ការនេះបែងចែកជា ៤វិជ្ជា និងបច្ចេកទេស។ សូមទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាមរយៈទូរស័ព្ទ៖ 012 825 110។

ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%