យុទ្ធសាស្រ្ដការប្រមូលទុននិងការបែងចែកភាគហ៊ុន

តើឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីចាប់ផ្ដើមរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាមិនទាន់ជោគជ័យផងក៏មានជំលោះផ្ទៃក្នុងហើយត្រូវខាត់បង់ទាំងស្រុងទៅហើយ?

  • តើត្រូវដឹងរឿងអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យការរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាដំបូងទទួលបានជោគជ័យនិងមិនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាពីរឿងផលប្រយោជន៍?
  • តើត្រូវបែងចែកភាគហ៊ុនជាមួយដៃគូរចូលហ៊ុនដំបូងហើយនិងដៃគូរចូលហ៊ុនថ្មីៗយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?
  • តើត្រូវចាប់ផ្ដើមយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីកុំឲ្យជួបបញ្ហាខ្វះដើមទុននោះ?
  • តើត្រូវរៀបចំផែនការយ៉ាងដូចម្ដេចបើត្រូវការពង្រីកអាជីវកម្ម ឬត្រូវការប្រមូលដើមទុនបន្ថែមនោះ?


លោកអ្នកបងប្អូននិងទទួលបានចម្លើយអំពីក្បួនគន្លឹះសំខាន់ៗទាំងនោះនៅក្នុងវគ្គសិក្សាពិសេសស្ដីពី៖

នីតិវិធីការប្រមូលទុននិងការបែងចែកភាគហ៊ុន


ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%