ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ Cash Flow

អាថ៏កំបាំងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមាន

·      ចង់ធ្វើជាអ្នកមានមិនពិបាកទេ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវមានចំណេះដឹងខាងហិរញ្ញវត្ថុ

·      ការងារអ្វីក៏ដោយ អ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យ

·      ទ្រឹស្តីឈានទៅរកសេរីភាព និងសន្តិសុខខាងហិរញ្ញវត្ថុ

·      ទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រាក់ ប្រើវាឱ្យឆ្លាត

·      ចំណេះដឹងខាងកិច្ចការធនាគារ (ខ្ចីប្រាក់ ដោះស្រាយបំណុល ពង្រីកអាជីវកម្ម)

·      វិធីប្រើប្រាស់ប្រាក់ និងទ្រព្យរបស់អ្នកឱ្យអស់លទ្ធភាព

·      ចំណេះដឹងពិសេសក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ទាក់ទង និង ប្រាក់

·      អ្នកមានគេយកបំណុលបង្កើនទ្រព្យ

·      ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុធ្វើឱ្យអ្នកមានជម្រើសច្រើន ខាងបញ្ហាប្រាក់

ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%