ចិត្តសាស្ត្របង្កើនចំណូលទ្វេដងពីការលក់កំឡុងពេលស្ថានភាពCOVID-19

តើអ្នកចង់ឃើញប្រព័ន្ធដែលអាចជួយអ្នកបង្កើនការលក់របស់អ្នកពី ២០% ទៅ ៣០% ក្នុងរយៈពេល ១២ខែខាងមុខនេះទេ?

ការវាយតំលៃ

0

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
0%