ជំពូក

អាថ៌កំបាំងចាកចេញពីបំណុល ~ មាន សាវុទ្ធ

💥ជ្រុលខ្លួនធ្លាក់ចូលរណ្ដៅបំណុល 40000$ រយៈពេល 5 ឆ្នាំដោយសារតែយល់ច្រឡំរឿងទាំងអស់នេះ..!

សម័យនេះហើយទាល់តែជំពាក់គេទើបអាចក្លាយទៅជាអ្នករកស៊ីបាន !

ពេលចាប់ផ្ដើមរកស៊ីដឹងតែរកលុយបានច្រើនហើយ !

ជំពាក់បំណុលគេមានអីពិបាក់ឲ្យតែខ្ចីគេបានទៅ !

មានលុយប៉ុណ្ណឹងដែរខ្ចីគេថែមទៀតក៏រកស៊ីបានហើយ !

ចាំមានលុយគ្រប់មិនដឹងថាពេលណាបានរបស់ល្អប្រើដូចគេទេ !

 

💥ដោះបំណុលបានភ្លាមៗដោយសារតែដឹងពីគន្លឹះអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នេះ!

វាពិបាកមិនស្ទើរនោះទេពេលដែលខ្ញុំព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហារយៈពេល 5ឆ្នាំកន្លងមកនេះ សឹងតែគ្រប់វិធីតែវាធ្វើឱ្យខ្ញុំកាន់តែជាប់គាំងធ្ងន់ឡើងៗថែមទៀត យ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងស្រុងបាននោះដែរ ។

តែក្រោយពីខ្ញុំបានដឹងពី "គន្លឹះនិងអាថ៌កំបាំង"ទាំងអស់នេះធ្វើអោយខ្ញុំអាចដោះស្រាយបញ្ហាបំណុល $40,000 ទាំងស្រុងបានដោយប្រើពេលវេលាត្រឹមតែ1ខែគត់តែប៉ុណោះហើយបទពិសោធន៍គន្លឹះអាថ៌កំបាំងទាំងអស់នេះខ្ញុំបានចងក្រងនៅក្នុងវគ្គសិក្សារ"អាថ៌កំបាំងចាកចេញពីបំណុល"ទាំងស្រុងតែម្តង។

 

💥ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះជាមួយខ្ញុំដើម្បីយកសេរីភាពរបស់អ្នកនិងក្រុមគ្រួសារមកវិញហើយប្រើជីវិតថ្មីទាំងស្រុងពី"ទេសកបំណុលអាក្រក់"នោះ"

អ្នកគឺជាអ្នកកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតរបស់អ្នកទាំងស្រុង ចាប់ផ្ដើមឥឡូវនេះ កុំរងចាំស្អែកពីព្រោះពេលវេលារបស់អ្នកនៅសល់កាន់តែតិចតួចខ្លាំងហើយ.!

សម្រាប់អ្នកមានបញ្ហាបន្ទាន់ចង់ខលជួបផ្ទាល់ជាមួយលោក "  មាន សាវុទ្ធ "  0966660080  /  0767660080 / 067660080


ការវាយតំលៃ

5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

100%
0%
0%
0%
0%