របៀបរៀន CASHFLOW GAME ~ ឃិត សុខុម

ជំហ៊ានត្រឹមត្រូវចូលក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យដោយ Rich Dad។

បង្រៀនដោយ លោក ឃិត សុខុម

ជាសិស្សជំនិតលោកគ្រូ សៀវ សុផល និងជាស្ថាបនិក Cashflow Investment System។

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

1

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

0%
0%
0%
0%
100%