អាថ៌កំបាំងជប់លុយ

❗️Robert Kiyosaki និយាយថា "មានមាសនៅគ្រប់ទីកន្លែង"

 

❗️ហេតុអ្វីឱកាសភាគច្រើនត្រូវបានមើលរំលង?

 

❗️លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកជប់លុយមានអ្វីខ្លះ?...

 

💪 បង្កើនប្រាក់ចំណូលដោយមិនបាច់ធ្វើការបន្ថែម


វីដេអូ "អាថ៌កំបាំងជប់លុយ" ទើបចេញថ្មីឆ្នាំ២០២០មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖


ជំពូកទី១៖ សេចក្តីផ្តើម

ជំពូកទី២៖ លក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកជប់លុយ

✔︎ អ្នកឆ្លាត និងអ្នកក្លាហាន

✔︎ ឱកាសភាគច្រើនត្រូវបានមើលរំលង

✔︎ រូបមន្តជប់លុយ

✔︎ លុយ និងភាពវ័យឆ្លាតហិរញ្ញវត្ថុ


✔︎ អ្នកវិនិយោគមាន ២បែប


ជំពូកទី៣៖ ជំនាញទី១ របស់អ្នកវិនិយោគ


✔︎ ជំនាញទី១ ភាគ១


✔︎ ជំនាញទី១ ភាគ២


✔︎ ជំនាញទី១ ភាគ៣


✔︎ ជំនាញទី១ ភាគ៤


✔︎ ជំនាញទី១ ភាគ៥

ជំពូកទី៤៖ ជំនាញទី២ របស់អ្នកវិនិយោគ


✔︎ ជំនាញទី២ ភាគ១


✔︎ ជំនាញទី២ ភាគ២


✔︎ ជំនាញទី២ ភាគ៣


✔︎ ជំនាញទី២ ភាគ៤

ជំពូកទី៥៖ ជំនាញទី៣ របស់អ្នកវិនិយោគ


✔︎ ជំនាញទី៣ ភាគ១


✔︎ ជំនាញទី៣ ភាគ២


✔︎ ជំនាញទី៣ ភាគ៣


✔︎ ជំនាញទី៣ ភាគ៤


ជំពូកទី៦៖ គោលការណ៍ទាំង៦


✔︎ គោលការណ៍ ទី១


✔︎ គោលការណ៍ ទី


✔︎ គោលការណ៍ ទី


✔︎ គោលការណ៍ ទី


✔︎ គោលការណ៍ ទី

✔︎ គោលការណ៍ ទី

បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផល


 👉 ចុះទីនេះ ទិញតាម Visa Card

រឺ


ការវាយតំលៃ

4

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

50%
25%
0%
25%
0%