ច្បាប់លុយថ្មី

Rich Dad: ក្រោយឆ្នាំ 1971 លុយបានប្រែក្លាយជាបំណុល...

គឺ

❗️លុយ = បំណុល


របត់ថ្មី៖
ក្បួនច្បាប់ និងគោលការណ៍ពីរឿងលុយត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុង...

...តើរបត់នេះមានន័យដូចម្តេច និងតើមានអ្វីខ្លះដែលអាចប៉ះពាល់អ្នក?


មនុស្សយ៉ាងច្រើន រួមទាំងលោកអ្នក និងខ្ញុំ...

បានបន្តប្រើច្បាប់ចាស់ (ហួសដីឡេ) ក្នុងសម័យថ្មី


ច្បាប់លុយចាស់ និងថ្មី ទាំង៧ ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងលំអិតក្នុង

វីដេអូ "ច្បាប់លុយថ្មី"ច្បាប់លុយថ្មី ភាគ ១ 👆អ្នកនឹងបានរៀនអំពី៖

✅ ចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុ និងលុយ

 ចំណេះដឹងវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ

 ចិត្តសាស្រ្តបំណុល


អ្នកនឹងទទួលបាន៖

 ភាពវៃឆ្លាតក្នុងការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យ (យល់ច្បាស់ពីអចលនទ្រព្យ និងអចលនបំណុល)

 យល់ពីយុទ្ធសា្រស្តចូលក្នុងបំណុល និងយុទ្ធសាស្រ្តចាកចេញពីបំណុល

 យុទ្ធសាស្រ្តបង្កើតគំនិតរកចំណូលបន្ថែមពេលកំពុងធ្វើការនៅកូរ៉េ

 យុទ្ធសាស្រ្តចរចារ និងទំនាក់ទំនង


មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖

❄︎ ជំពូកទី១៖ ច្បាប់លុយថ្មី ភាគ ១-៣

    • ភាគ ១

     ភាគ ២

     ភាគ ៣

❄︎ ជំពូកទី២៖ ច្បាប់លុយថ្មី ភាគ ៤-៦

    • ភាគ ៤

     ភាគ ៥

     ភាគ ៦

❄︎ ជំពូកទី៣៖ ច្បាប់លុយថ្មី ភាគ ៧

    • ភាគ ៧

❄︎ ជំពូកទី៤៖ បន្ថែម

    • អាថ៌កំបាំងពីក្នុងរិទ្ធអំណាចពីក្នុងរបស់អ្នកចំបាំង


បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផល
ថតផ្ទាល់ពីសិក្ខាសាលានៅប្រទេស កូរ៉េខាងត្បូង

❗️ថ្ងៃនេះផ្តល់ជូនពិសេស

$599.00 -> $199.00
តម្រូវការវគ្គសិក្សា

កម្មវិធីសិក្សា

ការវាយតំលៃ

5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

100%
0%
0%
0%
0%