ជំពូក

អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា

គោលបំណងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម គឺដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណូលហូរចូលដោយស្វ័យប្រវត្តិ..

❗️តែជាក់ស្តែងមើលទៅដូចកំពុងបង្កើត “ការងារ” អោយខ្លួនឯងធ្វើប៉ុណ្ណោះ.. មែនទេ?

❗️អត់ធ្វើអត់បានលុយដដែល.. មែនទេ?

មានអ្វីកើតឡើង រឺ មានអ្វីលាក់កំបាំងនៅពីក្រោយអាជីវកម្ម ដែលអ្នកមិនទាន់ដឹង?


➡️ តោះស្វែងយល់ពីវិធីរកប្រាក់ចំណូលខ្ទង់លានដុល្លារ ជាមួយអាជីវកម្មដដែលរបស់អ្នក ក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ឬ តិចជាងនេះ

⭐️ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លារ ⭐️

លោកអ្នកនឹងបានដឹងអំពី៖

យុទ្ធសាស្រ្តសំខាន់ៗដែលធ្វើឱ្យម្ចាស់ជំនួញដែលចាប់ផ្តើមពីតូច

ក្លាយជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម

ខណៈពេលដែលម្ចាស់អាជីវកម្មភាគច្រើន (ដូចជាអ្នក)

កំពុងជាប់រវល់រំដោះខ្លួនមិនរួច

ក្នុងការងារដែលខ្លួនឯងបង្កើតអោយខ្លួនឯង។សូមទស្សនាវីដេអូខ្លី 👆


មេរៀនក្នុងវគ្គសិក្សានេះរួមមាន៖

ជំពូកទី១៖ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា ១
    • ភាគទី១
    • ភាគទី២
    • ភាគទី៣

ជំពូកទី២៖ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា ២
    • ភាគទី៤
    • ភាគទី៥
    • ភាគទី៦

ជំពូកទី៣៖ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា ៣
    • ភាគទី៧
    • ភាគទី៨
    • ភាគទី៩

ជំពូកទី៤៖ អាថ៌កំបាំងអាជីវកម្មលានដុល្លា ៤
    • ភាគទី១០
    • ភាគទី១១
    • ភាគទី១២
    • ភាគទី១៣

ជំពូកទី៥៖ កាដូរបន្ថែម
    • សុភមង្គលជាកូនសោរឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យ
    • ចិត្តសាស្ត្រគ្រប់គ្រងវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន
    • ៣ជំហ៊ានឆ្ពោះទៅភាពជោគជ័យ
    • បង្វឹកផ្ទាល់ជាមួយលោកគ្រូ សៀវ សុផល

ជំពូកទី៦៖ ខ្ញុំប្រាថ្នាមើលវីដេអូនេះមុនពេលខ្ញុំចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

បង្រៀនដោយ៖ លោក សៀវ សុផលតម្រូវការវគ្គសិក្សា

ការវាយតំលៃ

4.5

ការវាយតម្លៃជាមធ្យម

100%
0%
0%
0%
0%